Vold og seksuelle overgrep mot barn

Publisert onsdag mars 25, 2015 av NFSS

Vold og seksuelle overgrep mot barn

PRESSEMELDING

 

VOLD OG SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN
– et nettkurs for deg som jobber i barnehage og skole

Storstilt satsning på forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn, i Nord-Norge.

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, RVTS Nord og Høgskolen i Narvik (HiN) lanserer onsdag den 18. mars et nettbasert kurs om vold og seksuelle overgrep mot barn, for ansatte i barnehage og barneskole. Nettkurset finnes tilgjengelig på Helsekompetanse.no

Barnekonvensjonens artikkel 19, sier at:

Partene skal treffe alle egnede lovgivningsmessige, administrative, sosiale og opplæringsmessige (vår utheving) tiltak for å beskytte barnet mot alle former for fysisk eller psykisk vold, skade eller misbruk, vanskjøtsel eller forsømmelig behandling, mishandling eller utnytting, herunder seksuelt misbruk, mens en eller begge foreldre, verge(r) eller eventuell annen person har omsorgen for barnet. 

De fleste norske barn går i barnehage og alle barn går på skole. Ansatte i barnehager og barneskoler, er i så måte de viktigste voksne i barns liv, nest etter deres foreldre. De ser barnet daglig og er de voksne som først kan se om et barn viser tegn på å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. All forskning viser at det å avdekke og melde slike overgrep tidlig, er essensielt i både forebygging av nye krenkelser og for å gi barnet den behandling og oppfølging det har behov for.

At kurset er nettbasert, gjør det mulig å nå i prinsippet alle ansatte i barnehage og barneskole, inkludert skolefritidsordningen (SFO).

Formålet med nettkurset er å gi både faglærte og ufaglærte ansatte grunnleggende kompetanse på hvordan man kan avdekke og melde mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn, samt hvordan man følger opp utsatte barn og andre berørte. Nettkurset tar også for seg forebygging av mobbing og vold mellom barn, samt barn som krenker andre barn seksuelt. Det er et sterkt fokus på barn i flyktninge- og asylsøkerfamilier og på barn i urfolksfamilier, i kurset.

Nettkurset er gratis, fritt tilgjengelig for alle, og det tar 3-5 timer å gjennomføre det. Nettkurset kan tas enkeltvis eller i små grupper, og det anbefales at den enkelte barnehage og barneskole innlemmer nettkurset i en større og helhetlig satsning på å gi sine ansatte handlingskompetanse på dette området.

Nettkurset er utviklet i tett samarbeid med Tromsø kommune og er testet ut av 80 ansatte i barnehager og barneskoler i kommunen, samt av ansatte i barnehager og barneskoler i Fauske og Vadsø.

Tromsø kommune har tatt mål av seg til å implementere nettkurset i alle barnehager og barneskoler i løpet av 2015.

RVTS-Nord og HiN ønsker å få til en systematisk implementering av nettkurset i Finnmark, Troms og Nordland. Det samarbeides tett med Fylkesmannsembetene, om hvordan man kan stimulere de enkelte kommunene til å ta nettkurset i bruk.

 

Kontaktinfo:

Ordfører og byråd for utdanning i Tromsø kommune, har sagt seg villige til å gi kommentar til media, i sakens anledning.

Fylkesmannsembetene, ved Linda Kråkenes (Finnmark), Eivind Pedersen (Troms) og Ingunn Brenna Aronsen (Nordland), kan også kontaktes om nettkurset.

RVTS-Nord kan kontaktes ved Dagfinn Sørensen (92014498) og Jens Salamonsen (95869765).

HiN kan kontaktes ved Ole G. Lillevik (97039921)

Kommentarfeltet er stengt.